top of page
ขูดท้องฟ้า

  รับทำบัญชี  ปิดงบการเงิน  

 บริการด้วยความใส่ใจ 

              รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัทและห้างหุ้นส่วน  เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป บริการ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ค่าบริการทำบัญชีรายเดือน รายปี เหมาะสม เราคือผู้ช่วยของคุณ ในการจัดการทางด้านบัญชีและภาษี ที่มีคุณภาพ โดยผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ในสำนักงานบัญชีคุณภาพ ประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน

บริการงานด้านบัญชี-ภาษีโดยผู้ทำบัญชี ที่มีประสบการณ์ในสำนักงานบัญชีคุณภาพ

รายละเอียดการบริการรับทำบัญชี

 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
  – เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี

 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 ทางระบบอินเตอร์เน็ต

 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน ทางระบบอินเตอร์เน็ต

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน

 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT) ทางระบบอินเตอร์เน็ต

 • จำทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

 • บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

 • จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
  – เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นต้น

 • ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน 
  – ทำการปิดบัญชี ส่งงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า 

 • จัดทำรายละเอียด (Detail) ประกอบงบการเงิน
  – เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีและภาษี
  – ทุกกระบวนการของงานด้านบัญชีมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์

 • ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำรายงานทางการเงิน
  – ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 • ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5

 • จัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลางปี)

 • จัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

ด้านการบันทึกบัญชี

 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
  – เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมถึงเอกสารด้านบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  – ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี

 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี

 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร

จัดทำงบประจำเดือนประกอบด้วย

 • เพื่อให้ทางบริษัทลูกค้ารับรู้กำไรหรือขาดทุนของบริษัทได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอสิ้นปี เพื่อวางแผนภาษีได้ทันท่วงที

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

 • บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน เช่น งบดุล และ งบกำไรขาดทุน

 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการการเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้กับทางเรา เพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี

 • 1. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับอัพเดต 

 • 2. สำเนารายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5) ฉบับอัพเดต 

 • 3. เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน 

 • 4. เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ 

 • 5. เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ 

 • 6. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน) 

 • 7.หนังสือรับรองภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีรับชำระเงิน

 • 8. เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip) 

 • 9. เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร 

 • 10. Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำของกิจการ 

 • 11.เอกสารสัญญาต่างๆเช่น สัญญาเช่าอาคาร,สัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นๆ ที่มีรอบระยะเวลาของสัญญาเกิน 1 เดือน 

 • 12.แบบและใบเสร็จของ ภาษี ที่ทางบริษัทยื่นทั้งหมด เช่น ภงด.1,3,53,51 ภพ.30 และ ภงด.1ก 

 • 13.แบบและใบเสร็จของ ประกันสังคม ที่ทางบริษัทยื่นทั้งหมด 

 • 14.เอกสารเกี่ยวกับ รายได้ค้างรับ และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันสิ้นรอบบัญชี 

 • 15.สต็อกสินค้า /งานระหว่างทำ ณ วันสิ้นรอบบัญชี 

 • 16.งบทดลอง ปีล่าสุด

 • 17.งบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน ของปีล่าสุด

 • 18.แบบภาษีและใบเสร็จ ภงด.50 ของปีล่าสุด 

 • 19.ทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท 

 • 20.รายละเอียดลูกหนี้/เจ้าหนี้ เช็ครับ/เช็คจ่าย คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชีปีล่าสุด

 • 21.รหัสยื่นเน็ตงบการเงิน (E-filing ) และรหัสยื่นเน็ตภาษีสรรพากร

อัตราค่าบริการทำบัญชี (รายเดือน)

(รวมยื่นภาษี,ประกันสังคม) 

 เริ่มต้นที่ 2,000 บาท / เดือน

 

(1) งบเปล่า-รวมบริการนำส่งงบการเงิน, ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบ E-filing

 รวมค่าตรวจสอบบัญชีรายปี

 •   อัตราค่าบริการ   7,500  บาท   

 •   รายละเอียด :- งบเปล่า ไม่มีรายการ

​​ (2) งบมีรายการ-รวมบริการนำส่งงบการเงิน, ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบ E-filing

ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีรายปี

 

 •  อัตราค่าบริการ-งบมีรายการ  

 •  1 - 50 รายการ เริ่มต้นที่  8,500  บาท 

        

​​

หมายเหตุ : ลูกค้าจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.1ก , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 ,รายงานภาษีซื้อ                , รายงานภาษี ขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือนทางบริษัทจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี       จัดทำงบการเงิน ประจำปี และยื่นภาษีประจำปี

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : เลขที่ 264/9-10 ราม65แมนชั่น ตึก3 ซอยมหาดไทย แขวงพลับพลา   เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

อัตราค่าบริการทำบัญชี ( รายเดือน )

อัตราค่าบริการทำบัญชี ( รายปี )

ที่อยู่จัดส่งเอกสารบัญชี

bottom of page